Hartstoffschicht und Hartstoffschicht-beschichtetes Material

PS 10 2007 035 118.8 – C23C 14/06. AT 27.07.2007, OT 14.02.2008; PT 25.09.2014. Anm.: Kabushiki Kaisha Kobe Seiko Sho, Kobe-shi, Hyogo, JP. Erf.: Yamamoto, Kenji, Kobe, Hyogo, JP.

Top