Kupferlegierungsblech für elektrische und elektronische Teile

EP 60 2007 047 666.6 - C22C 9/00. AT 20.06.2007; OT 29.06.2011; PT 24.08.2016. Anm.: Kabushiki Kaisha Kobe Seiko Sho, Kobe-shi, Hyogo, JP. Erf.: Aruga, Yasuhiro, Kobe-shiHyogo 651-2271, JP Ozaki, Ryoichi, Shimonoseki-shiYamaguchi 752-0953, JP Miwa, Yosuke, Shimonoseki-shiYamaguchi 752-0953, JP

Top