Stahldrahtmaterial für eine Feder und Herstellungsverfahren

EP 60 2008 020 539.8 – C21D 9/02. AT 15.07.2008; OT 05.03.2009; PT 05.12.2012. Anm.: Kabushiki Kaisha Kobe Seiko Sho, Kobe-shi, JP. Erf.: Nagamatsu, Sayaka, Kobe-shi Hyogo 657-0863, JP, Miyazaki, Shoji, Kobe-shi Hyogo 657-0863, JP, Takaoka, Katsuya, Kobe-shi Hyogo 657-0863, JP, Koizumi, Fujio, Kobe-shi Hyogo 657-0863, JP, Yoshihara, Nao, Kobe-shi Hyogo 657-0863, JP, Inoue, Hirokazu, Kobe-shi Hyogo 657-0863, JP.

Top