Beschichtetes Stahlblech

WP 60 2006 029 088.8 – C23C 26/00. AT 15.06.2006; OT 21.12.2007; PT 25.04.2012. Anm.: Nippon Steel Corporation, Tokio/Tokyo, JP. Erf.: Saito, Koichi, Tokyo 140-8675, JP, Morishita, Atsushi, Kimitsu-shi Chiba 299-1141, JP, Takahashi, Akira, Kimitsu-shi Chiba 299-1141, JP, Sasaki, Motohiro, Tokyo 140-8675, JP.

Top