Verfahren zur Herstellung von feuerverzinktem Stahlblech und feuerverzinktes Stahlblech

WP 60 2007 028 087.7 – C23C 2/26. AT 26.04.2007; OT 26.02.2009; PT 16.01.2013. Anm.: Nicht genannt. Erf.: Yoshimi, Naoto, Tokyo 100-0011, JP, Sugimoto, Yoshiharu, Tokyo 100-0011, JP, Nagoshi, Masayasu, Tokyo 100-0011, JP, Masuoka, Hiroyuki, Tokyo 100-0011, JP, Taira, Shoichiro, Tokyo 100-0011, JP, Tanimoto, Wataru, Tokyo 100-0011, JP.

Top