Glattwalzwerkzeug und -verfahren zu dessen Benutzung

EP 60 2013 003 291.2 - B24B 39/00. AT 14.11.2013; OT 25.06.2014; PT 30.09.2015. Anm.: Mitsubishi Hitachi Power Systems, Ltd., Yokohama-shi, Kanagawa, JP. Erf.: Hirano, Atsuya, Tokyo, 100-8280, JP; Shishime, Keiko, Tokyo, 100-8280, JP; Kudo, Takeshi, Tokyo, 100-8280, JP; Mikazuki, Kazuto, Tokyo, 100-8280, JP; Sato, Koki, Tokyo, 100-8280, JP; Yoda, Hideo, Tokyo, 100-8280, JP.

Top