Verfahren zur Herstellung eines Gleitelements, Gleitelement und Gleitelementsubstrat

WP 60 2009 032 840.9 - C25D 7/10. AT 14.05.2009; OT 19.11.2009; PT 12.08.2015. Anm.: Taiho Kogyo Co., Ltd., Toyota-shi, Aichi-ken, JP. Erf.: Wada, Hitoshi, Toyota-shiAichi 471-8502, JP; Suga, Shigeyuki, Toyota-shiAichi 471-8502, JP; Tomikawa, Takashi, Toyota-shiAichi 471-8502, JP.

Top