Leitfähige Diamantelektrode und Verfahren zu ihrer Herstellung

EP 60 2005 050 633.0 - C23C 8/02. AT 08.09.2005; OT 29.03.2006; PT 09.11.2016. Anm.: De Nora Permelec Ltd., Fujisawa-shi, Kanagawa, JP. Erf.: Uno, Masaharu,Permelec Electrode Ltd, Fujisawa-shiKanagawa 252-0816, JP Nishiki, Yoshinori,Permelec Electrode Ltd, Fujisawa-shiKanagawa 252-0816, JP Furuta, Tsuneto,Permelec Electrode Ltd, Fujisawa-shiKanagawa 252-0816, JP Ohashi, Miho,Permelec Electrode Ltd, Fujisawa-shiKanagawa 252-0816, JP Tojo, Tetsuro,Toyo Tanso Co, Ltd, Osaka-shiOsaka 555-0011, JP Takebayashi, Hitoshi,Toyo Tanso Co, Ltd, Osaka-shiOsaka 555-0011, JP Kurosu, Takeki,Tokai University, Hiratsuka-shiKanagawa 259-1292, JP

Top