Gasturbinenkomponente mit Wärmegrenzbeschichtung und Gasturbine mit der Komponente

EP 60 2011 024 010.2 - C23C 24/00. AT 21.12.2011; OT 04.07.2012; PT 16.03.2016. Anm.: Mitsubishi Hitachi Power Systems, Ltd., Yokohama-shi, Kanagawa, JP. Erf.: Arikawa, Hideyuki, Tokyo, 100-8220, JP Mebata, Akira, Tokyo, 100-8220, JP Kojima, Yoshitaka, Tokyo, 100-8220, JP Ichikawa, Kunihiro, Tokyo, 100-8220, JP Haruyama, Hiroshi, Tokyo, 100-8220, JP

Top