Stahlmaterial zum Schweißen und Herstellungsverfahren dafür

WP 60 2010 034 524.6 - C22C 38/02. AT 18.05.2010; OT 25.11.2010; PT 06.07.2016. Anm.: Nippon Steel & Sumitomo Metal Corporation, Tokyo, JP. Erf.: Watanabe, Yoshiyuki, Tokyo 100-8071, JP Fukunaga, Kazuhiro, Tokyo 100-8071, JP Kojima, Akihiko, Tokyo 100-8071, JP Uemori, Ryuji, Tokyo 100-8071, JP Chijiiwa, Rikio, Kawasaki-shiKanagawa 213-0012, JP

Top