Hitzebestaendige Magnesiumlegierung

WP 60 2009 035 029.3 - C22C 23/02. AT 29.09.2009; OT 08.04.2010; PT 25.11.2015. Anm.: Kabushiki Kaisha Toyota Jidoshokki, Kariya-shi, Aichi-ken, JP. Erf.: Sugie, Tsukasa, Kariya-shi Aichi 448-8671, JP Nakagaki, Yoshihiro, Kariya-shi Aichi 448-8671, JP Inuida, Masanori, Kariya-shi Aichi 448-8671, JP Kinoshita, Kyoichi, Kariya-shi Aichi 448-8671, JP Tanizawa, Motoharu, Kariya-shi Aichi 448-8671, JP

Top