Verbundwerkstoff, Herstellungsverfahren dafür und Element damit

WP 603 45 018.0 – C22C 1/04. AT 28.10.2003; OT 06.05.2004; PT 02.10.2013. Anm.: A.L.M.T. Corp., Tokio/Tokyo, JP. Erf.: Hirayama, Norio c/o A.L.M.T. Corp., Taito-ku, Tokyo 110-0014, JP, Amano, Yoshinari c/o A.L.M.T. Corp., Taito-ku, Tokyo 110-0014, JP, Arikawa, Tadashi c/o A.L.M.T. Corp., Taito-ku, Tokyo 110-0014, JP, Saitoh, Nobuyuki c/o A.L.M.T. Corp., Taito-ku, Tokyo 110-0014, JP, Itoh, Masayuki c/o A.L.M.T. Corp., Taito-ku, Tokyo 110-0014, JP.

Top